Aquest lloc web utilitza cookies, tant pròpies com de tercers, per recopilar informació estadística sobre la seva navegació i oferir-li un millor servei.
Si continua navegant, considerem que accepta el seu us.

Glossari

Hi ha 125 entrades en aquest glossari.
Tot A B C D E F H I J L M N O P Q R S T U V Y
Terme Definició
ABSCÉS

Col·lecció de pus en qualsevol part de l'organisme.
Font: Diccionari Mèdic, 2ª edició: Salvat

AFTES ORALS

Lesió produïda per la inflamació de la cavitat oral i membrana mucosa

ANASTOMOSIS

Connexió de dos òrgans tubulars, com per exemple la unió de dues parts d'intestí.

ANÈMIA

Disminució de la xifra de glòbuls vermells de l'organisme. Les causes més freqüents són per dèficit de ferro o per falta de vitamina B-12

ANQUES

Anticossos dirigits contra el citoplasma dels neutròfils. Apareixen en el 30% dels pacients amb Colitis Ulcerosa
Font: Gastroenterologia Pràctica 2001; 10(3):10-14.

ANSIETAT

És la reposada de l'organisme davant una situació que és viscuda com a perillosa
Font: Megías-Lizancos, F. i Serrano Parra, M. D. (2001). Infermeria en psiquiatria i salut mental. Madrid: D.A.I. (Grup Paradigma).

ANTICOSSOS

Proteïnes generades per l'organisme amb especificitat per reconèixer un antigen determinat. Es parla de autoanticossos quan van dirigits contra estructures presents en el propi organisme.
Font: Diccionari Mèdic Salvat (2ª edició).

ANTIGEN

Substancia reconeguda com a estranya per a l'organisme capaç d'induir en aquest una resposta immunitària. Es parla de autoantígens quan es tracta de molècules del propi organisme
Font: Diccionari Mèdic Salvat (2ª edició).

APENDICITIS

Inflamació, que pot ser aguda o crònica, de l'apèndix cecal

APÈNDIX CECAL

Part adherent al cec en forma de sac, que en ocasions es pot inflamar donant lloc a apendicitis

ARTRÀLGIA

Dolor en una articulació de l'organisme
Font: Gravallese EM, Kantrowitz FG. Arthritic manifestations of inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 1988;83:703-9

ARTRITIS

Inflamació d'una articulació de l'organisme
Font: Gravallese EM, Kantrowitz FG. Arthritic manifestations of inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 1988;83:703-9

ATENCIÓ PRIMÀRIA

És el primer graó de la sanitat i per tant el contacte amb la comunitat és previ al fet que la malaltia faci la seva aparició.

AUTOESTIMA

Percepció que l'individu té del seu valor personal
Font: Riopelle, L., Grondin, M. i Phaneuf, M. (1993). Cures d'infermeria. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana

AUTOIMMUNITAT

Reacció immunològica normal de causes desconegudes. En la major part dels casos es dirigeix contra un component de l'organisme del pacient
Font: Roper, N. (1987). Diccionari d'infermeria (15 ed.). Mèxic: Interamericana.

BIÒPSIA

Pren d'una mostra de teixit d'un cos viu per a l'anàlisi microscòpica del mateix.

BROT

Aparició de la simptomatologia que indica la inflamació de l'intestí

CATÈTER

Instrumento tubular que s'utilitza per dilatar un pas o un conducte, o bé per facilitar la sortida de líquid d'una cavitat.

CITOCINES

Proteïnes produïdes pel sistema immune que intervenen en la inflamació
Font: Tractat de Medicina Interna. Farreras-Rozman (10ª edició).

COLANGITIS ESCLEROSANT PRIMÀRIA

Malaltia que es caracteritza per l'alteració dels conductes hepàtics, i que es pot associar amb la malaltia inflamatòria intestinal
Font: Bernstein CN et al. The prevalence of extraintestinal diseases in inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2001;96:1116-22

COLECTOMÍA

Extirpació quirúrgica total o parcial del còlon

COLITIS

Inflamació, aguda o crònica, de l'intestí gruixut o còlon

COLITIS ULCEROSA

Malaltia inflamatòria intestinal que es caracteritza per una inflamació crònica del còlon o intestí gruixut, i que només afecta la capa mucosa del mateix
Font: Sleisenger-Fordtran (1994). Malalties gastrointestinals. Buenos Aires: Panamericana

CÒLON

Porció d'intestí compresa entre el cec i el recte. Es divideix en ascendent, transvers i descendent

COLONOSCÒPIA

Tècnica endoscòpica que permet visualitzar directament la mucosa del còlon, així com obtenir biòpsies per a l'estudi microscòpic del teixit.
Font: Vázquez-Iglesias (1998). Colonoscòpia.

COLOSTOMIA

Obertura quirúrgica artificial, que comunica el còlon o intestí gruixut amb l'exterior a través de la paret de l'abdomen.

CONTRAINDICACIÓ

Estat o condició que fa no apropiat un tractament que es trobava indicat per a una malaltia

CORTICODEPENDENCIA

Necessitat de tractament de manteniment amb corticoides majors de 15 mg/dia durant un període superior a 3 mesos cada any o 6 mesos seguits amb aparició d'un brot cada vegada que s'intenta retirar o disminuir la dosi de corticoides.
Font: Servei Aparell Digestiu Hospital Vall dHebron (1998). Protocols diagnòstic-Terapèutics en patologia digestiva. Barcelona: Prous Science.

CROHN, MALALTIA DE

Malaltia inflamatòria intestinal que pot afectar tot el grossor de la paret intestinal, i que pot aparèixer de manera simultània en diversos segments de l'aparell gastrointestinal.
Font: Sleisenger-Fordtran (1994). Malalties gastrointestinals. Buenos Aires: Panamericana.

Aliases (separate with |): CROHN MALALTIA DE|MALALTIA DE CROHN
DEFICIÈNCIA

És tota pèrdua o anormalitat d'una estructura o funció psicològica ,fisiològica o anatòmica.
Font: Classificació Internacional de l'OMS(1983)

DIAGNÒSTIC

Determinació d'una malaltia pels signes que li són propicis

DIARREA

Incremento evident del nombre habitual de deposicions o una disminució de la seva consistència

DISCAPACITAT

Tota restricció o absència (deguda a una deficiència) de la capacitat de realitzar una activitat dins del marge que es considera normal per a un ésser humà.
Font: Classificació Internacional de l'OMS( 1983)

DISPLÀSIA

Patró de creixement anormal de les cèl·lules d'un teixit. Poden existir diversos graus, des de lleu a severa.

DUODÈ

Primera part de l'intestí prim, que s'estén des de l'estómac fins al jejú.

EDEMA

Acumulació abundant de líquid en un teixit a causa de diverses causes, entre elles un procés inflamatori

EDUCACIÓ PER A LA SALUT

És un dels instruments que utilitza la Promoció de la Salut, i bàsicament pretén facilitar els canvis de comportament cap a conductes més saludables i que eliminin factors de reg.
Font: Cárdenas,S.,Marquès,F.yColell,R.(1998).Educació per a la salut. Barcelona. Pages editors.

ENDOSCÒPIA DIGESTIVA

Prova diagnòstica que permet visualitzar directament la mucosa de l'aparell digestiu per mitjà d'un tub flexible. Fonamentalment hi ha dos tipus: la fibrogastroscòpia i la colonoscòpia.
Font: Vázquez-Iglesias JL (1992). Endoscòpia digestiva alta. I Diagnòstic

ÈNEMA

Introducció de líquid en el recte mitjançant una cànula

ÈNEMA DE NETEJA

Ènema o lavativa que s'administra amb la finalitat de buidar el contingut de l'intestí.

ÈNEMA OPAC

Prova diagnòstica que consisteix en l'administració d'un ènema o lavativa que conté una solució amb contrast que permet visualitzar la morfologia de l'intestí gruixut o còlon.
Font: Ramos L (2000). Diagnòstic radiològic de la malaltia inflamatòria intestinal.

ERITEMA NODÓS

Processo inflamatori localitzat en la pell, que es caracteritza per l'aparició de nòduls sobrelevats, dolorosos i envermellits, fonamentalment en les cames. S'associen amb més freqüència a la malaltia de Crohn.
Font: Fox MD, Schwartz RA. Erythema nudosum. Am Fam Physician 1992;46:818-22.

ESFÍNTER

Múscul en forma de anella que tanca un orifici natural, com per exemple l'esfínter anal

ESPONDILITIS ANQUILOSANT

Inflamació d'una o diverses articulacions vertebrals, que poden donar lloc a dolor i rigidesa d'esquena. Es presenta amb major freqüència en la malaltia de Crohn.
Font: Gladman DD. Clinical aspects of the spondyloarthropathies. Am J Med Sci 1998;316:234-8.

ESTENOSI

Estretor patològica d'un orifici o d'un conducte natural, com per exemple l’estenosi de l’ili que es produeix en la malaltia de Crohn.
Font: Sleisenger-Fordtran (1994). Malalties gastrointestinals. Buenos Aires: Panamericana.

ESTOMA

Orifici quirúrgic en la paret abdominal per on l'intestí es comunica a l'exterior

ESTRÈS

Resposta fisiològica inespecífica davant qualsevol sobrecàrrega produïda per aspectes biològics, psicològics o socials , en un intent de preservar l'equilibri.
Font: Mejías,F.,Serrano,Mª.(2000).Infermeria en Psiquiatria i salut mental.Madrid.Edicions D.A.

ESTRICTUROPLÀSTIA

Tipus d'intervenció quirúrgica on no es resseca cap segment intestinal sinó que s'eixampla el pas a través d'una estenosi ("estretor") generalment de poca longitud

ETIOLOGIA

Parteix de la medicina que té per objecte l'estudi de les causes de les malalties

EXACERBACIÓN

Augment dels símptomes de la malaltia, com el dolor abdominal i les diarrees. És sinònim de brot

FAGOCITOSI

Processo de digestió per part d'algunes cèl·lules de partícules sòlides, bacteris o teixits

FEBRE

Augmento de temperatura de l'organisme produït habitualment per un procés infecciós o inflamatori. Acostuma a acompanyar-se de mal estat general

FIBROGASTROSCÒPIA

Tub flexible que s'introdueix per la boca i permet la visualització directa de l'esòfag, estómac i duodè.
Font: Vazquez-Iglesias JL (1991). Endoscòpia digestiva alta. I Diagnòstic.

FISSURA ANAL

Lesió lineal superficial entre els plecs de l'anus

FÍSTULA

Trajecte patològic que comunica una zona lesionada amb un òrgan o estructura veïna, intern o extern. Les hi ha en diferents localitzacions. En el cas de la malaltia de Crohn, el més freqüent són les fístules intestinals i les anals.
Font: Sleisenger-Fordtran (1994). Malalties gastrointestinals. Buenos Aires: Panaamericana.

HEMORRÀGIA

Sortida de sang dels gots sanguinis per trencament accidental o espontània dels mateixos

HIRSUTISME

Augment exagerat de la cabellera o del pèl del cos

HISTOLOGIA

Estudio de la composició i estructura microscòpica dels teixits orgànics

HOMEOPATIA

Tractament que utilitzen els naturòpates i consisteix a utilitzar remeis naturals destinats a estimular la capacitat de l'organisme per combatre la malaltia

IDIOPÀTIC

De causa desconeguda. La malaltia inflamatòria intestinal és una malaltia de causa idiopàtica

ILEÍTIS

Inflamació de l'ili, molt freqüent en la malaltia de Crohn

ILEOSTOMIA

Obertura quirúrgica artificial, que comunica l'ili amb l'exterior a través de la paret de l'abdomen

ILI

Tercera i última part de l'intestí prim, que s'estén des del jejú fins al cec

IMMUNOSUPRESORS

Aquells fàrmacs que suprimeixen la resposta immune

INCONTINÈNCIA FECAL

Emissió involuntària de femta, l'excreció de la qual es troba sotmesa normalment a la voluntat

INFLAMACIÓ

Reacció dels teixits vius a una lesió, infecció o irritació; es caracteritza per dolor, tumefacción, enrogiment i calor.
Font: Roper, N. (1978). Diccionari d'Infermeria (15 ed.). Mèxic. Interamericana.

JEJÚ

Segona part de l'intestí prim, que s'estén des del duodè fins al ili

LACTASA

Enzim present en l'intestí, necessària per a la correcta absorció de la lactosa

LACTOSA

Sucre present en la llet i derivats. Per a la seva correcta absorció precisa de l'actuació d'una proteïna (enzim) cridada lactasa

LACTOSA, INTOLERÀNCIA

Situació patològica on existeix un dèficit parcial o total de lactasa, podent-se produir dolor abdominal i diarrea amb la ingesta de llet o derivats.
Font: Sleisenger-Fordtran (1994). Malalties gastrointestinals. Buenos Aires: Panamericana.

LEUCOCITOSI

Augment de la xifra de leucòcits en la sang. Pot produir-se, entre altres causes, per processos infecciosos o inflamatoris

LEUCÒCITS

Cèl·lules que reaccionen i defensen l'organisme enfront d'atacs d'agents agressors. També es diuen glòbuls blancs

LEUCOPÈNIA

Disminució del nombre de leucòcits en la sagni

MALALTIA

Modificació, respecte a l'estat normal, d'un teixit o d'un òrgan, que repercuteix sobre el funcionament integral de la persona.
Font: García,C;Pineda,C;Sellán,M.C.Cures d'infermeria: guia didàctica. EUE'La Pau'.INSALUD, Octubre 1999.

MEDI AMBIENT

Espai en el qual les persones realitzen la seva activitat i que ve condicionat per diferents factors: físics, socials, laborals, etc.
Font: Saéz,S. Marquès, F. Colell,B. (1998). Educació per a la Salut.Barcelona. Ed Pagès.

MEGACÒLON TÒXIC

És una complicació de la malaltia inflamatòria intestinal. Consisteix en la dilatació aguda d'un segment del còlon o de la seva totalitat, i que se sol acompanyar de mal estat general, dolor i distensió abdominal

METABOLISME

Conjunt de transformacions químiques que tenen lloc en tots els teixits de l'organisme.
Font: Riopelle, L., Grondin, M. i Phaneuf, M. (1993). Cures d'infermeria. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana.

MINUSVALIDESA

una situació de desavantatge per a un individu determinat, conseqüència d'una deficiència o discapacitat, que limita o impedeix l'acompliment d'un rol que és normal si escau ( en funció de l'edat,sexe,factors culturals...).
Font: Classificació Internacional de l'OMS (1983)

MUCOSA

Capa que revesteix la part interna de les vísceres buides

NUTRICIÓ

Conjunt de processos d'assimilació i no assimilació que manté l'organisme en bon estat, subministrant-li així la seva energia vital.
Font: Riopelle, L., Grondin, M. i Phaneuf, M. (1993). Cures d'infermeria. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana.

NUTRICIÓ ENTERAL

Tipus de nutrició que consisteix en l'administració de solucions nutritives artificials per via oral.
Font: Cervera P, Clapes F, Rigolfas R (1988). Alimentació i dietoteràpia. Madrid; Interamericana.

NUTRICIÓ PARENTERAL

Tipus de nutrició que consisteix en l'administració de substàncies nutritives per via endovenosa.
Font: Cervera P, Clapes F, Rigolfas R (1988). Alimentació i dietoteràpia. Madrid; Interamericana.

OBSTRUCCIÓ INTESTINAL

És un procés que impedeix el transport peristàltic normal del contingut gastrointestinal i, en conseqüència, la digestió i absorció d'aliments i líquids i l'eliminació de residus s'alteren o bloquegen per complet.
Font: Sweringen, Pamela L. (1998). Manual d'infermeria mèdicoquirúrgica ( 3 ed.). Madrid: Harcourt Brace.

OSTEOPOROSI

Pèrdua de la densitat òssia per absorció excessiva del calci i fòsfor de l'os, a causa de la pèrdua progressiva de la matriu proteica de l'os, que normalment conté els dipòsits del calci.
Font: Roper, N. (1978). Diccionari d'Infermeria (15 ed.). Mèxic: Interamericana.

OSTOMIA

Terme amb el qual es designa la intervenció quirúrgica que el seu objectiu és crear una comunicació artificial entre dos òrgans, o entre una viscera i la paret abdominal, per eliminar a l'exterior els productes de deixalla de l'organisme.

PANCOLITIS

Inflamació, aguda o crònica, que afecta pràcticament a tot el còlon

PARTICIPAR

Significa prendre part

PERIANAL

Situat al voltant de l'anus

PERISTALSIS

Moviment característic dels òrgans tubulars proveïts de fibres musculars, com l'intestí, gràcies al com el seu contingut progressa

PERITONEU

Membrana que embolcalla les parets abdominals i que es reflecteix en un o diversos punts sobre les vísceres per formar una coberta sencera per a algunes, com l'estómac o l'intestí, o ben incompleta per a unes altres, com la bufeta urinària

PERITONITIS

Inflamació del peritoneu, que pot produir-se, entre altres causes, per la perforació d'una víscera abdominal

PIODERMA GANGRENÓS

Lesions cutànies consistents en pústules que es trenquen i s'ulceren, repetitives, que se solen localitzar en tronc i en extremitats. Solen aparèixer amb major freqüència en la Colitis ulcerosa.
Font: Schwaegerle SM, Bergfdel WF, Senitzer D, Tridick RT. Pyoderma gangrenosum: a review. J Am Acad Dermatol 1998;18:559-68.

PÒLIP

Tumor pediculat que s'origina en qualsevol superfície mucosa; cervical, uterina, intestinal, etc. Sol ser benigne (en alguna ocasió pot malignitzar).
Font: Roper, N. (1978). Diccionari d'Infermeria (15 ed.). Mèxic: Interamericana.

PREBIÒTICO

Substàncies que estimulen el creixement i l'activitat dels bacteris beneficiosos de l'intestí.
Font: Cummings JH. Dietary carbohydrates and the colonic microflora. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 1998;1:409-414

PREVENCIÓ PRIMÀRIA

Està dirigida a evitar l'aparició inicial d'una malaltia o dolència.

PREVENCIÓ SECUNDÀRIA I TERCIÀRIA

Té per objecte detenir o retardar les malalties ja presents i els seus efectes o reduir els casos de recaigudes i la cronicitat.
Font: Glossari de Promoció de la salut. OMS,1998.

PROBIÒTIC

Microorganismes vius que, ingerits en certa quantitat, poden proporcionar certs efectes beneficiosos per a l'organisme.
Font: Cummings JH. Dietary carbohydrates and the colonic microflora. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 1998;1:409-414.

PROCTITIS

Inflamació, aguda o crònica, del recte. La inflamació crònica és típica de la Colitis ulcerosa. També pot anomenar-se rectitis

PROCTOCOLECTOMIA

Extirpació quirúrgica del recte i del còlon

PROMOCIÓ DE LA SALUT

És el procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seva salut per millorar-la.
Font: Carta de Otawa per a la promoció de la Salut, OMS,1986.

PÚSTULA

Lesió cutània que consisteix en una petita elevació de la pell plena de pus

QUALITAT DE VIDA

Percepció de l'individu sobre la seva posició en la vida dins del context cultural i el sistema de valors en el qual viu i pel que fa a les seves metes, expectatives,normes i precaucions
Font: Avaluació de la Qualitat de Vida, Grup WHOQO,1994

RECIDIVA

Reaparició d'una malaltia més o menys temps després de transcorregut un període de salut.
Font: Diccionari Mèdic, 2ª edició: Salvat.

RECTITIS

Inflamació, aguda o crònica, del recte. La inflamació crònica és típica de la Colitis ulcerosa. També pot anomenar-se proctitis

RECURRENT

Que apareix de nou després de períodes de remissió

REMISSIÓ

Cessi d'intensitat dels símptomes d'una malaltia

RESECCIÓN

Escindir quirúrgicament, parcial o totalment, un òrgan. Per exemple, una resecció intestinal consistiria a escindir quirúrgicament una zona de l'intestí que estigui malalt, amb posterior unió (anastomosi) dels dos extrems tallats

RESIDU

Compost d'origen vegetal (fibra)

RESTRENYIMENT

Defecació infreqüent (menys de tres vegades/setmana), incompleta o amb esforç, de femta seca i dures.
Font: Mearin F (2000). Restrenyiment. Barcelona: Doyma.

SACROILEÍTIS

Inflamació de l'articulació sacroilíaca, que se sol manifestar per dolor a la regió lumbar. S'associa amb la malaltia inflamatòria intestinal fins a en un 14% dels casos

SALUT

L'estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l'absència de malalties. Una manera de viure autònoma, solidària i alegre.
Font: O.M.S, 1956

SALUT MENTAL

Lluny de ser l'absència de malalties i problemes mentals i psíquics, és per contra la percepció i consciència d'ells i la possibilitat personal i/o col·lectiva de tractar de solucionar-los, de modificar-los, d'intervenir sobre ells.
Font: Mejías.F.,Serrano,Mª. (2000).Infermeria en Psiquiatria i Salut Mental.Madrid.Edicions D.A.I.

SALUT PÚBLICA

La ciència i l'art de promoure la salut, prevenir la malaltia i perllongar la vida mitjançant esforços organitzats de la societat.
Font: Glossari de Promoció de la Salut. O.M.S,1998.

SÈPSIA

Infecció per microorganismes localitzada en un òrgan i que passa al torrent sanguini

SIGMOIDITIS

Inflamació, aguda o crònica, del sigma o còlon sigmoide. Pot ser deguda, entre altres causes, a la inflamació de diverticles intestinals o a la malaltia inflamatòria intestinal

SIGMOIDOSCOPIA

Tècnica endoscòpica que permet la visualització directa de la mucosa del còlon sigmoide, així com per obtenir biòpsies per a l'estudi microscòpic del teixit.
Font: Vázquez-Iglesias JL (1998). Colonoscòpia

SISTEMA IMMUNE

Sistema que posseeix l'organisme per defensar-se contra els diferents agents agressors. Està constituït per diverses cèl·lules, destacant els limfòcits

SONDA

Terme general per als diferents instruments, generalment llargs i prims, que s'introdueixen en un conducte o cavitat amb finalitats d'exploració o evacuació del contingut de la mateixa.
Font: Diccionari Mèdic, 2ª edició: Salvat

TENESME RECTAL

Defecación imperiosa amb sensació d'evacuació incompleta. Típica de la malaltia inflamatòria intestinal que afecta al recte o regió rectosigmoidea

TRANSMURAL

Que engloba tot el grossor de la paret d'un òrgan. Típica afectació de la malaltia de Crohn, on la inflamació pot afectar tot el grossor de la paret intestinal

UACC

Unitat d'Atenció Crohn-Colitis

ULCERA

Nafra oberta en una superfície de l'organisme (pot ser en la pell o mucosa que recobreix l'intestí)

UVEÍTIS

Inflamació de la úvea, que es manifesta com a dolor i enrogiment ocular. Se sol presentar amb major freqüència en la Colitis ulcerosa.
Font: Bernstein et al. The prevalence of extraintestinal diseases in inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2001;96:1116-22

VACUNA

Supensions o extractes de cèl·lules bacterianes atenuades o mortes, que s'usen principalment en el tractament profilàctic de certes infeccions per la per la producció d'immunitat activa.
Font: Roper, N. (1987). Diccionari de Enfermeria (15 ed.). Mèxic: Interamericana.

YEYUNITIS

Inflamació del jejú

Tot A B C D E F H I J L M N O P Q R S T U V Y